آخرین خبرها از اتصال ریل به رشت – همدان و کرمانشاه

(0 رای‌ها)

معاون وزیر راه و شهرسازی آخرین وضعیت اتصال ریل به چند استان باقیمانده کشور را تشریح کرد.

خیرالله خادمیمدیرعامل ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشوردر گفتوگو با ایسنا، دربارهی آخرین وضعیت محور ریلی دوم شهر تبریز، توضیح داد: خوشبختانه این پروژه به عنوان یکی از طرحهای اولویتدار وزارت راه و شهرسازی مراحل نهایی کار خود را پیگیری میکند. اخیر با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی محور میانهتبریز آغاز شده و ما این امید را داریم که در صورت فراهم شدن مقدمات لازم و ایجاد زیرساختهای مدنظر این پروژه در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد. پیشبینی ما این است که تا حداکثر شهریورماه امسال عملیات ریلگذاری این پروژه به تبریز برسد.

وی با بیان اینکه محور همدان نیز به عنوان یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی با سرعت قابل توجهی در دست پیگیری است، تصریح کرد: خوشبختانه عملیات ریلگذاری این پروژه از چند محور پیگیری میشود و بخش قابل توجهی از کار تاکنون به انجام رسیده است.

مدیرعامل ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ادامه داد: با توجه به آماده بودن زیرساختها پیشبینی میکنیم ظرف چند هفته آینده عملیات ریلگذاری این پروژه نیز به پایان برسد تا پیش از پایان بهار امسال راهآهن به همدان رسیده و در آیندهای نه چندان دور امکان جابهجایی بار و مسافر در آن به وجود بیاید.

خادمی درباره آخرین وضعیت راهآهن قروینرشت نیز توضیح داد: این پروژه بسیار مهم که جزو نخستین اولویتهای ریلی طبقهبندی شده، پیگیریهای قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. در حال حاضر حدود 70 کیلومتر ریلگذاری تا شهر رشت باقیمانده که امیدواریم این مرحله نیز در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.

وی ادامه داد: البته در این مدت مشکلاتی در حوزه زیرسازی و مراحل اجرایی به وجود آمده که در دست پیگیری است و از اینرو این امید وجود دارد که تا آخر دولت یازدهم ریل به شهرستان رشت برسد.

مدیرعامل ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور راهآهن غرب کشور را نیز یکیدیگر از اولویتهای اصلی این شرکت برشمرد و تاکید کرد: رساندن خط آهن به کرمانشاه نیز خوشبختانه در طول سالهای گذشته با سرعت قابل توجهی پیگیری شده است. در حال حاضر حدود 68 کیلومتر از فرآیند ریلگذاری این پروژه باقیمانده که در حال حاضر این عملیات از پنج جبهه مختلف در دست پیگیری است.

خادمی خاطر نشان کرد: در صورتی که مشکل خاصی به وجود نیاید میتوان پیشبینی کرد که ریل تا پایان بهار امسال به کرمانشاه برسد.

 

وی با بیان اینکه دولت یازدهم برنامهریزی کرده پنج پروژه اولویتدار ریلی خود را تا پیش از پایان یافتن این دولت به پایان برساند، اظهار کرد: با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشت با مصوبات دولتی خوشبختانه منابع مالی مورد نیاز برای بسیاری از این طرحها فراهم آمده است. از اینرو میتوان امیدوار بود راهآهن به شهرهایی مانند همدان، کرمانشاه و ارومیه تا پیش از پایان عمر دولت یازدهم برسد. محور قزوینرشت نیز با حل شدن اندک مشکلات باقیمانده در آینده نه چندان دور به افتتاح خواهد رسید و محور دوم شهر تبریز نیز که کار اجرایی گستردهتری داشت احتمالا تا پایان تابستان امسال شرایط بهرهبرداری ر

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
Template by JoomlaShine